CZ EN RU

BEZPEČNOSTNÍ STANDARD

Externí subjekty – pravidla pro vstup subjektů do ZVUS v dodavatelsko-odběratelských vztazích 01/2017

 

Příchod externích subjektů do ZVUS musí být buď písemně evidován na recepci ZVUS v Knize návštěv provozovny Kampelíkova ul. 758/4, Hradec Králové) nebo evidován odpovědnou osobou za ZVUS, tak aby bylo možné zpětně identifikovat za jakým účelem externí subjekt vstupuje do areálu ZVUS (např. obchodní návštěva v ZVUS, dodání zboží a zásilek, dodání materiálu, návštěva potencionálního dodavatele ZVUS za účelem prohlídky budoucího pracoviště, staveniště v ZVUS apod.)

Odpovědná osoba za ZVUS je povinna zajistit převzetí externího subjektu na recepci ZVUS provozovny Kampelíkova 758/4, na vrátnici provozovny Pražská 344, Hradec Králové případně i na jiných místech ZVUS, např. v místech určených pro příjem materiálu, expedici výrobků obou provozoven ZVUS tak, aby byl efektivně, účelně a bezpečně zajištěn vstup a pohyb externího subjektu v prostorách ZVUS.

Externí subjekty – krátkodobé a doprovázené návštěvy ve výrobních prostorech ZVUS

Pokud se bude externí subjekt pohybovat ve výrobních prostorech ZVUS v doprovodu odpovědné osoby za ZVUS, pak mu bude poskytnuta touto odpovědnou osobou Základní bezpečnostní instrukce ZVUS (k dispozici i v anglickém, německém a ruském jazyce) a v případě potřeby i osobní ochranné pomůcky (ochranná přilba modré barvy, reflexní oranžová vesta, případně i ochranné brýle).

Externí subjekty-dodavatelé působící jednorázově ve výrobních prostorech ZVUS.

Zejména se jedná např. o řidiče kamionů a jiných vozidel zajišťující vyložení nebo naložení nákladu. Tyto externí subjekty jsou povinny dbát příkazů, výstrah a bezpečnostních značek, zejména příkazu o povinném nošení ochranné přilby při vstupu do výrobních prostor ZVUS. Na vyžádání jim bude odpovědnou osobou za ZVUS poskytnuta Základní bezpečnostní instrukce ZVUS.

Krátkodobě (max 3 dny) samostatně působící externí subjekty-dodavatelé ve výrobních

prostorech ZVUS – musí být schváleni příslušným ředitelem úseku ZVUS, do kterého externí subjekt se svou činností spadá, např. pro provádění pravidelné nebo často opakované kontrolní činnosti, přejímek, subdodavatelské činnosti pro zajištění zakázek, zajištění oprav, servisu apod. Tyto externí subjekty musí být proškoleni z BOZP,PO ZVUS včetně rizik BOZP (vzájemné písemné informování o rizicích BOZP) dle požadavků schváleného dokumentu ZVUS BOZP_01: Školení o BOZP a PO, zácvik, přezkušování a o info o rizicích. Školení těchto externích subjektů z BOZP, PO zajišťuje specialista BOZP ZVUS nebo jiná pověřená osoba za ZVUS a to v případě potřeby i v anglickém jazyce. Externí subjekty-dodavatelé mohou používat svoje osobní ochranné prostředky.

Dlouhodobě (více než 3 dny) samostatně působící externí subjekty-dodavatelé ve výrobních prostorech ZVUS

musí být schváleni příslušným ředitelem úseku ZVUS, do kterého externí subjekt se svou činností spadá, musí být proškoleni z BOZP, PO ZVUS včetně rizik BOZP (vzájemné písemné informování o rizicích BOZP) dle požadavků schváleného dokumentu ZVUS BOZP_01:

Školení o BOZP a PO, zácvik, přezkušování a o info o rizicích. Tyto externí subjekty jsou povinny rovněž smluvně akceptovat při své činnosti bezpečnostní standardy ZVUS č.1-3, tzn. písemně převzít pracoviště, dodržovat požadavky BOZP,PO včetně možných sankcí ze strany ZVUS a plnění dalších požadavků BOZP,PO uvedených v řízené dokumentaci BOZP,PO ZVUS. Školení těchto externích subjektů z BOZP, PO zajišťuje rovněž specialista BOZP ZVUS, v případě potřeby i v anglickém jazyce.

Externí subjekty-dodavatelé mohou používat svoje osobní ochranné prostředky.

 

 

Bezpečnostní standard ZVUS č.1

Bezpečnostní standard ZVUS č.2

Bezpečnostní standard ZVUS č.3

     

Dodatek smlouvy o VNP ZVUS

Bezpečnostní pravidla pro vstup do ZVUS